Наставно већe - петак 28.2.2014


На основу члана 55 Закона о високом образовању и члана  30. Статута ВТШСС,

директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног већа и предлаже следећи

 

 

Дневни ред

 

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа

  2. Извештаји  Комисија за писање реферата

  3. Дипломски и специјалистички радови

  4. Одређивање ужестручних области

  5. Обилазак школа

  6. Разно 

Седница  Наставног већа одржаће се у петак 28.02.2014.г. у 11 часова.

 

За Наставно веће

Др Владан Ђулаковић с.р.