MSc Предраг (Живојин) Мијатовић

Асистент ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1978. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу - Гимназију завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2008. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, на одсеку за електротехнику и рачунарство и стекао звање - Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - Мастер. Од 2008. године ради у ВТШ Пожаревац као асистент на студијској групи  електротехника.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац Од 01.11.2008. године

Ужа научна односно уметничка област

Електротехника и рачунарство -

телекомуникције

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

 

 

 

Докторат

 

 

 

Диплома

209

Електротехнички факултет Нови Сад

Електротехника и рачунарсво

Списак предмета на којима сарадник држи вежбе на студијама првог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Основи електротехнике 1

Електротехника, основне сс

3

2.

Основи електротехнике 2

Електротехника, основне сс

3

3.

Обрада сигнала

Електротехника, основне сс

3

4.

Основи архитектуре рачунара

Електротехника, основне сс

3

5.

Рачунарске мреже

Електротехника, основне сс

3

6.

Пројектовање помоћу рачунара

Електротехника, основне сс

3

7.

Уградња и одржавање рачунара

Електротехника, основне сс

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Предраг Мијатовић, Жељен Трповски, мастер теза, Н.263 кодовање при малим битским брзинама, ДОГС конференција, Келебија, 2008.

  1.  

Предраг Мијатовић, Перформансе Н.263 видео кодека при малим битским брзинама, ХИПНЕФ 09 конференција, Врњачка Бања, 2009.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Докторске студије на Факултету Техничких наука у Новом Саду

Други подаци које сматрате релевантним: -