мр Звонимир (Драгомир) Митић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1953. године. Средњу школу завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Београду на групи Биологија 1976. године, где је и магистрирао 1982. године. У ВТШ Пожаревац ради од 1980. године, са звањем предавача. Објавио је више стручних и научних радова и учествовао на научним скуповима. Аутор је четири стручна рада.

 

Име и презиме

мр Звонимир Драгомира Митић

Звање

Професор Виша техничка школаревац

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Виша Техничка школа Пожаревац

1976.

Ужа научна односно уметничка област

Зооекологија - ентомологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

 

Виша Техничка школа Пожаревац

Биологија

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1982.

ПМФ Београд

Биологија

Диплома

1976.

ПМФ Београд

Биологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Познавање сировина са биотехнологијом

сновне струковне

2.

Ентомологија

сновне струковне

3.

Биологија – 2

сновне струковне

4.

Екологија животиња

сновне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

 Mitić, Z. Gradojević, Z.(1983) Prilog poznavanju faune insekata golih deponija pepela termoelektrane “Kostolac” u severnoj  Srbiji, Acta entomologica Jugoslavica, 1983. Vol. 19, Num.1-2, 53-57

  1.  

Mitić, Z.(1987) Neki aspekti rekultivacije deponija pepela termoelektrane Kostolac, Ogledi za praksu, 1987. Vol.3, 13-18.

  1.  

Mitić, Z. Gradojević, Z. Sisojević Pelagija (1989) Naselje Arthropoda nekih pionirskih biljaka golih deponija pepela termoelektrane Kostolac, Ekologija

  1.  

Mitić,Z.(1993) Arachnofauna of the ash deposits of the pover plant ,Kostolac,Serbia. 6TH international congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. Thessaloniki, 1993. Abstracts 46.

  1.  

Bača,F. Hadžistević, D. Gradojević,Z. Mitić,Z. (1994) Predatorska epigejska entomofauna u ekosistemu kukuruza i pšenice, Zbornik rezimea Trećeg Jugoslovenskog Kongresa o zaštiti bilja, 03-07.10.1994. godine, Vrnjačka Banja

  1.  

Mitić, Z. (2002) Uticaj rekultivacije na diverzitet naselja Arthropoda na deponijama pepela termoelektrane “Kostolac”. Elektra II Druga medjunarodna Konferencija o upravljanju zaštitom zivotne sredine u elektroprivredi. Tara 2002

  1.  

Mitić, Z. (2002) Contribution to the fauna of Coleoptera, Anthicidae on ash deposits of termo-power plant “Kostolac”. Sedmi simpozijum oflori jugoistoчne Srbije i susednih područja. Zbornik rezimea 122. Dimitrovgrad 2002

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 Институ Герцен , академија наука СССР Лењин Град 1987-1988, шест месеци