мр Драган (Живорад) Шалер

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1959. године. Основну и средњу  школу завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1982. године, где је 1991. године магистрирао. 1984. године засновао је радни однос са ВТШ Пожаревац, на месту асистента. Касније добија звање предавача и вишег предавача. Активно се бави стручним и научним радом. Формирао је кабинет за рачунаре и програмирање. Написао је скрипту за рачунаре и програмирање и збирку испитних задатака из Машинских конструкција и монтаже.

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом

  Висока техничка школа струковних студијаПожаревац

 

Датум запослења

  1985

Ужа научна (уметничка) област

  аерокосмотехника

Академска каријера

 

 

Датум

Институција

Област

Избор у звање

1998

Виша техничка школа Пожаревац 

Машинство

Магистратура

1991

Машински факултет Београд

Машинство

Диплома

1982

Машински факултет Београд

Машинство

Списак предмета које наставник држи

Р.б.

Назив предмета

Врста студија

1

Програмирање

основне струковне

2

Примена рачунара

основне струковне

3

 Пројектовање применом рачунара

основне струковне

4 Реинжињеринг специјалистичке студије

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

1

N. Grujić, D.Šaler, D. Jovanović, Additional consideration about Serbia windill mechanism 19th century,

 II International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, Beograd, 1996.

2

Добривоје Јовановић, Д. Шалер, Програм за прорачун снаге за погон ротора и погон окрета ротора

 багера, CAD forum, Novi Sad,1997.

3

D.Šaler, M.Lekić, Determination of the propeller hydrodynamic loading disosition by the panel method,

Contemporary Problems of Fluid Mechanics, Beograd, 1997.

4

D.Jovanović, D.Šaler, D.Pantić,Programme for the bucket njheels pover engine kalkulation and the

 power engine of the rotary excavator , I internacional conference Coal'98, Beograd, 1998.

5

Д.Јовановић, Н.Грујић, Д.Шалер, Д .Пантић, Истраживање облика кофице и геометрије зуба

на динамичко оптерећење роторних багера, ИРМЕС 2000, Котор 2000.

6

Лекић М, Шалер Д, Примена CAD система у пројектовању нових производа, I југословенски

 симпозијум о примени CAD технологија, CAD форум, Нови Сад, 1994.

7

Д.Јовановић, Д. Обрадовић, Д.Шалер, Прилог истраживањима потребне снаге ѕа подизање

 откопа тла роторних багера, Саветовање о актуелном стању у области унутрашњег транспорта и

складиштења у привреди Југославије, Београд, 1995.

8

Д.Јовановић, Д.Шалер, А. Никонтовић,  Проблематика израде и експлоатације ваљака за

транспортере Саветовање о актуелном стању у области унутрашњег транспорта и складиштења

 у привреди Југославије, Београд, 1995.

9

Д. Шалер, Математичко моделирање рада ултра лаких вазухоплова у агротехничкој примени,

XXII Југословенски симпозијум за операциона истраживања, Доњи Милановац, 1995.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Број домаћих пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Број међународних пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Усавршавања

 

Остали подаци који се сматрају релевантним