др Радиша Р. Стефановић

Професор струковних студија ВТШСС

 

Име, средње слово, презиме

др Радиша Р. Стефановић

Звање

Професор струковних студија

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Од 01.11.2011. године

Ужа научна односно уметничка област

Електроника и рачунарска техника

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010.

ВТШ СС Пожаревац

Електроника и рачунарска тех.

Докторат

2006.

Војна академија Београд

Војни електронски системи

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1996.

Војно техничка академија Београд

Телекомуникације

Диплома

1981.

Техничка Војна академија Загреб

Телекомуникације

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Примена рачунара

Електротехника, Основне стр.ст.

75

2.

Основи електронике

Електротехника, Основне стр.ст.

75

3.

Енергетска електроника

Електротехника, Основне стр.ст.

75

4.

Импулсна електроника

Електротехника, Основне стр.ст.

75

5.

Софтверси алати

Електротехника, Основне стр.ст.

75

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

М. Терзић, Р. Стефановић: „Један приступ оцени ефективности система за звукометријско извиђање BOOMERANG I I ”    12. Међународна конференција ICDQM-2009, Београд 25-26. јуна, стр. 965-970.

  1.  

M. Елезовић, Л. Петровић, Р. Стефановић : „Отпорност  уређаја информационе технологије на поремећаје у мрежи напајања“ xxxvI Симпозијум о операционим  истраживањима SYM-OP-IS  2009,Ивањица 22-25. септембар.

  1.  

Б. Павловић, Р. Стефановић : „Управљање квалитетом услуга мултимедијалне АТМ телекомуникационе мреже“ xxxvI Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2009,Ивањица 22-25. септембар.

  1.  

Р. Стефановић, Б. Павловић, B. Todorovi},: " Примена ултразвука као несмртоносног оружја дугог домета "3. Научно стручни скуп ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Војнотехнички институт, Београд , 2009. 5 страна.

  1.  

Б. Павловић, Р. Стефановић,: " Примена OPNET мрежног симулатора у анализи телекомуникационих мрежа"3. Научно стручни скуп ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Војнотехнички институт, Београд, 8-9. октобар 2009.

  1.  

Р. СтефановићБ. Павловић, Б. Тодоровић : „Примена електронско-ултразвучног уређаја као несмртоносног оружја дугог домета“ Зборник радова високе техничке школе, Пожаревац, 2010, стр. 44-54.

  1.  

Р. Стефановић,: „Основне карактеристике мобилних систематреће генерације и трендови даљег развоја“ Зборник радова високе техничке школе, Пожаревац, 2011, стр. 141-151.

  1.  

М. Терзић, Р. Стефановић, Г. Заводник: „Један приступ у моделовању експертног система за анализу успешности ометања радио-комуникација“ xxxvIII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2011,Златибор 04-07. октобар, стр. 630-633.

  1.  

Р. Стефановић, : „Примена мултимедијалних сервиса у широкопојасном окружењу за побољшање логистичких потреба војске“ рад рецензиран чека на објављивање у Војно техничком гласнику 2012.

  1.  

Р. Стефановић, М. Глигоријевић: „Дејством  ултразвука може се бесмртно неутралисати  нападач у поседу хладног или ватреног оружја“ на рецензији за објављивање у часопису МУП-а РС- БЕЗБЕДНОСТ,2012.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

2

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи      2

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним: У току избор у ванредног професора на Војној академији

Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу)

Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну.