dr Milivoje Milovanovicдр Миливоје Миловановић

Професор струковних студија ВТШСС,

Научни саветник

 

Име и презиме др Миливоје С. Миловановић
Звање Научни саветник, Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Висока техничка школа струковних студија Пожаревац.
Ужа научна односно уметничка област Пољопривреда и Заштита биља
Академска каријера
Година Институција Област
Избор у звање 2016. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Пољопривреда

Заштита биља

Избор у звање 2004. Институт за истр. у пољопривреди СРБИЈА Агрономске науке, стрна жита
Докторат 1997. Пољопривредни факулте, Земун Агрономске науке
Специјализација
Магистратура 1992. Пољопривредни факултет, Земун Генетика и оплемењивање ратарских биљака
Диплома 1981. Земјоделски факултет, Скопје Пољопривреде, одсек ратарство
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета     врста студија
1. Фитопатологија Основне струковне
2. Болести поврћа Специјалистичке струковне
3. Болести ратарских усева Специјалистичке струковне
4. Воћарство и виноградарство Основне струковне
5. Машине у заштити биља Основне струковне
6. Органска пољопривреда Основне струковне
7. Повртарство Основне струковне
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
  Milovanović Milivoje, Kristina Luković (2013): Some aspects of improving Center for small grains, Kragujevac within dislocation and transformation. Int. Sci. Conf. „Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region“- achieving regional competitiveness -, December, 5-7th 2013, Hotel «OPLENAC», Topola – Serbia, THEMATIC PROCEEDINGS, Institut za ekonomiku poljoprivrede (Beograd), Editors: Prof. Drago Cvijanović, Ph.D. Jonel Subić, Ph.D. Andrei Jean Vasile, Ph.D.1407-1426. ISBN 978-86-6269-026-5
http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf
  Djekic Vera, Sreten Mitrović, Milivoje Milovanović, Nenad Djurić, Branka Kresović, Angelina Tapanarova, Vladan Djermanović, Marko Mitrović (2011): Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals. African Journal of Biotechnology, vol. 10(30), 5697-5704.
 

Nikolić Olivera, Tomislav Živanović, Marija Kraljević – Balalić, Milivoje Milovanović (2011):

Interrelationship between grain yield and physiological parameters of winter wheat nitrogen nutrition efficiency. Genetika, Belgrade,Vol. 43, br. 1, 91-100.  

  Milovanović Milivoje, Mirjana Staletić, Vera Đekić, Olivera Nikolić, Kristina Luković  (2011): Seed production and contribution of KG varieties to biodiversity of small grains in the period 2006-2010. Int. Sci. Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of Serbia strategic goals implementation within Danube region“ – local communities’ development- II book, Ekonomika Poljoprivrede, Belgrade, vol. LVIII, 1(1-368), 103-111.
  Olivera Nikolic, Tomislav Zivanovic, Milivoje Milovanovic, Milanko Pavlovic, Ljubinko Jovanovic (2013): Variability and heritability of nitrogen nutrition efficiency indicators in winter wheat. Romanian agricultural research, NO. 30, 23-29, FIRST ONLINE: 15 JANUARY 2013 DII 2067-5720 RAR 2012-147, NARDI FUNDULEA, ROMANIA, www.incda-fundulea.ro. Print ISSN 1222-4227; Online ISSN 2067-5720,  http://www.incda-fundulea.ro/rar/nr30/rar30.3.pdf.
  Milovanovic M., V. Perishic, M. Staletic, V. Djekic, O. Nikolic, S. Prodanovic, K. Lukovic (2014): Dialel Analysis of Grain Number per Spike in Triticale. Bulg. J. Agric. Sci., 20: 1109-1115.
  Đekić Vera, Milivoje Milovanović, Vera Popović, Jelena Milivojević, Mirjana Staletić, Miodrag Jelić, Vesna Perišić (2014): Effects of Fertilization on Yield and Grain Quality in Winter Triticale. Romanian Agricultural Research, 31, 175-183.
  Milovanović Milivoje, Vladimir Perišić, Mirjana Staletić, Drago Cvijanović, Vera Djekić (2012): Recent results of triticale breeding in Kragujevac. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture . Opatija . Croatia,  Proceedings, 294–298. ISBN 978-953-7878-03-0 (Proceedings-print) ISBN 978-953-7878-01-6 (CD) ISBN 978-953-7878-02-3 (web)
  Milovanović Milivoje, Mirjana Staletić, Vera Rajičić, Olivera Nikolić, Vladimir Perišić (2012): Actualities of hard winter wheat breeding in Center for small grains in Kragujevac. XVI International Eco-Conference, 26-29 September, 2012, Novi Sad, Serbia, Proceedings Safe Food, 115-123. ISBN 978-86-83177-46-2
  Milovanović М., (2013): Sorta ozime pšenice Vizija, Odluka o unosu na kosovsku Dozvoljenu Listu Semena, Ref. 05-205/13, 1.10.2013., Department Poljoprivrednih Politika u Ministarstvu Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, 2206/4, 2+2+2, 2.10.2013, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovo.
Vizija
- Winter wheat cultivar
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 85
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 9
Тренутно учешће на пројектима Домаћи:    Међународни: 
Усавршавања IPGRI, Rome, Italy (Darvin iniative, Plovdiv, 1996.), Генетски ресурси
До сада је у сарадњи са другим истраживачима или самостално публиковао или реализовао укупно 325 научних и стручних референци, које су штампане или реализоване у земљи и иностранству у целости или у изводима. Учествовао је као аутор или коаутор у: стварању признатих или репризнатих 32 нове сорте стрних жита, публиковању 9 радова у међународним СЦИ часописима са рецензијом, 3 националне монографије, као и у реализацији 19 националних и 3 међународних пројеката и студије.