др Мирко (Љубомир) Благојевић

Професор ВТШСС Пожаревац,

 

Виши научни сарадник ИДН-а, Београд

 

Mirko Blagojević je rođen u Požarevcu 1962. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uglavnom se bavi sociološkim proučavanjem religije i (pravoslavne) religioznosti u tranzitnim društvima Srbije i Rusije. Viši je naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu i profesor sociologije i poslovnih komunikacija u Visokoj tehničkoj školi stukovnih studija u Požarevacu. Radio je na Geografskom fakultetu Univerziteta u BeograduVisokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Požarevcu i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U više navrata je držao seminare iz sociologije religije na Sociološkom fakultetu Lomonosov Univerziteta u Moskvi i na Belgorodskom državno-nacionalnom Univerzitetu u gradu Belgorodu (Ruska Federacija). Poslednjih godina je aktivan u organizaciji naučno-obrazovne saradnje (mobilnost profesora i studenata) između Univerziteta u Beogradu i ruskih univerziteta. Od 2009. do 2012. godine predavao je kao vanredni profesor sociologiju religije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Bio je rukovodilac projekata finansiranih od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Konrad Adenauer Stiftunga iz Beograda iWilfried Martens Centre for European Studies iz Brisela. Objavio je preko 80 radova u domaćim i stranim naučnim časopisima kao i tri monografije: Približavanje pravoslavlju („Gradina“ i „JUNIR“, Niš) 1995. godine; Religija i crkva u transformacijama društva („Institut za filozofiju i društvenu teoriju“ i „I. P. „Filip Višnjić“, Beograd) 2005. godine i "Vitalnost religije u (de)sekularizovanom društvu" (Instiut društvenih nauku, Beograd) 2015. godine.

 

Звање

  Професор ВТШСС/научни сарадник ИФДТ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом

  Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд

 

Датум запослења

  2005.

Ужа научна (уметничка) област

  Социологија

Академска каријера

 

 

Датум

Институција

Област

Избор у звање

2004

ВТШ Пожаревац

социологија

Докторат

2003

Филозофски факултет Београд

соц. религије

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1994

Филозофски факутет Београд

 

Диплома

1988

Филозофски факутет Београд

социолошке науке

Списак предмета које наставник држи

Р.б.

Назив предмета

Врста студија

1

  Социологија и пословне комуникације

  основне студије

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

1

Везаност људи за рел. и цркву у бранич. округу, маг. рад, Фил. факултет, Београд, 1994.

2

Приближавање православљу, Градина, Јунир, Ниш, 1995.

3

«Соц. исследование общ. конфликтов», На рубеже веков, Москва, Београд, 1995.

4

 «Православље: рел.ренесанса у Србији и Русији на крају XX века», у Учење, орг. и деловање верских заједница и покрета, ЈУНИР и ЗОГРАФ, Ниш, 2001.

5

Рел. промене у постсоцијализму, докт. дис., Фил. фак., Београд, 2003.

6

Рел. и црква у трасформацијама друштва, ИФДТ и Филип Вишњић, Београд, 2005.

7

with Dragana Ćiparizović «Current Desecularization, Globalization and Modernization in Serbia», in Rel. and Globalization , YSSS, XII Annual Inernational Conf., Niš, S&M, 2005.

8

«Revitlal. of Rel. аnd Dialogue», in Rel. Dialogue in the Balcans, Belgrad Open School, 2005

9

«Савремене рел. промене у Србији и процес интегр. у Европу», Фил. и друштво, 1/2006.

                           10

«Десекулар. и/или клерикал. саврем. српског друштва», у Геокулт. развоја и култура мира на Балкану, Инст. за социлог. ФФ Ниш, 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Број домаћих пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Број међународних пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Усавршавања

 

Остали подаци који се сматрају релевантним