Спец. Гордана (Милутин) Ђулаковић

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1957. године. Основну и средњу школу-гимназију завршила је у Кучеву. Дипломирала је на Шумарском факултету у Београду 1982. године у року, са оценом 10. Специјализирала је на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на групи - крмно биље. Радила је 25 година у ЈП ПО Копови - Костолац, где је стекла практично знање за специјалистички рад. Била је директор предузећа за „Рекултивацију и озелењавање“. У ВТШ ради од 2007. године, са звањем предавача. Аутор је 24 стручних и научних радова и учесник бројних научних скупова. Председник је „ДИТ“ шумара. Члан је више стручних друштава.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

ВТШСС

2008

Ужа научна односно уметничка област

Екологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003.

ВТШ Пожаревац

Екологија

Докторат

 

 

 

Специјализација

1999.

Пољопривредни факултет Новi Сад

Пољопривреда

Магистратура

 

 

 

Диплома

1982

Шумарски факултет Београд

Шумарство

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Урбана екологија и пејзажна архитектура

Основне струковна

2.

Метеорологија са климатологијом

Основне струковна

3.

Хортикултура

Основне струковна

4.

Крмно биље и ливадарство

Основне струковна

 

Болести цвећа и украсног биља

специјалистичке

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Студија, Управљање отпадом у предузећима ЕПС-а и могућност његовог коришћења, ЈП.ЕПС Србије , 2003год.

  1.  

Техно-економска анализа коришћења угљене прашине и органских ђубрива у поступцима рекултивације депоније пепела и јаловина ЕПС-а, ЈП ЕПС Србије, 2004год

  1.  

Посебна основа газдовања шумама за газдинску јединицу Копови-Костолац (2005-2014) ПД. ТЕКО Д.О.О. Костолац, 2005 год

  1.  

Главни пројекат уређења зелених површина, парка,   плаже,стамбеног блока и спортског центра у Костолцу, ПД.  ТЕКО Д.О.О. Костолац

  1.  

Đulaković G.,Đulaković V.,Nepovoljan utivaj eksploatacije uglja na životnu sredinu i smernice za njihovo ublažavanje, ekologija i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane u Braničevskom okrugu; VTŠ Požarevac 2003 (str. 121-127

  1.  

Đulaković, G,. (2004): Mogućnost proizvodnje i kvalitet kabaste stočne hrane na nerekultivisanom zemljištu kostolačkih rudnika, ELEKTRA III, str 495-497, Herceg Novi

  1.  

Đulakovic, G., (2002) : "Uloga vetrozaštitnog pojasa u zoni transportera ugljenih sistema", V Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu, str.265-268. Beograd – Vrdnik

  1.  

Đulakovic, G., (1998) : "Zelenilo pluca grada, " Javna tribina, :"Urbanizam u Pozarevcu", SDITOP - Pozarevac, str. 15 - 19. Pozarevac

  1.  

Đulakovic, G., Eric, P., Dulakovic, V., (2001) : "Prinos i kvalitet zrna jarog stocnog graska na nerekult(visanom zemljistu Kostolackih rudnika", Ugalj '01, str. 203-209. Beograd  .

  1.  

Đulaković G., „Razvoj flore i faune na jalovinama u Kostolcu“, Elektra IV, Tara 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања