др Владан (Радисав) Ђулаковић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1957. године. Основну и средњу школу завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Земуну, 1982. године. Специјализирао је у Италији, 1991. године, а након тога је и магистрирао. У ВТШ Пожаревац ради од 1992. године. Обављао је функцију шефа одсека и помоћника директора школе. Сви претходни успеси резултирали су именовањем за директора ВТШ Пожаревац 1999. године, на којој фукнцији је и данас. Члан је извршног савета СО Пожаревац, више година председник „Народне технике“ и члан је друштва инжињера и техничара.

 

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Виша Техничка Школа Пожаревац,

1992.

Ужа научна односно уметничка област

Моделирање пољ.производње, Водопривредне мелиорације

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1999

Виша техничка школа Пожаревац

Пољопривреда

Докторат

2012

Пољопривредни факултет Београд

Пољопривреда

Специјализација

1991

ICAMAS - IAM Bari - Italy.

Пољопривреда

Магистратура

1992

ICAMAS-IAM Bari-Italy.
Решење о нострификацији, Пољопривредни факултет Београд, Бр.1150/2 од 12.03.1993.год.

Пољопривреда

Диплома

1982

Пољопривредни факултет Београд

Пољопривреда

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета

врста студија

1.

Мелиорације

oсновне струковне

2.

Заштита агроекосистема

oсновне струковне

.

Органска пољопривреда

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Negovanovic D., Djulakovic V., Radulovic N., Petrovic P.M., Aleksic S., Stevanovic D., Vuckovic S. (1996): - Integrated ecologically sustainable intensive cattle and corn plant production.  2nd International Crop Science Congress F 331 ICSC - 0891 - November 17-24, New  Delhi, India.

  1.  

Ђулаковић Г., Ерић П., Ђулаковић В.,( 2001) Принос и квалитет зрна јарог сточног грашка на нерекултивисаном земљишту Костолачких рудника, II међународно саветовање о површинској експлоатацији угља, Београд.

  1.  

Стевановић Д., Неговановић Д., Ђулаковић В., Утицај течног стајњака на хемијско-биолошке промене земљишта и принос кукуруза, Агрохемија, Београд, No 6, 433-439.

  1.  

Ђулаковић В., (1986) Приказ проблематике и пројектне концепције одводњаваних површина на десној обали Млаве код Малог Црнића. V републички саветовање, Шабац, Друштво за наводњавање и одводњавање Србије, 25-31

  1.  

Ђулаковић В., (1993), Могућност наводњавања на ширем региону Пожаревца, Зборник радова SIMS'93. 162-166

  1.  

Ђулаковић В., (1995), Агрономски аспекти метода наводњанања, Зборник радова ВТШ Пожаревац.

  1.  

Цветковић Т., Ђулаковић В., Иваковски М., Василевски Г., младеновић В., (1995) Поједина физичка квалитетна својства зрна пшенице сорте Радика при употреби ласера (L1-L5) Зборник радова ВТШ Пожаревац

  1.  

Ђулаковић Г., Ђулаковић Г., (2003) Неповољан утицај експлоатације угља на животну средину и смернице за њихово ублажавање, њкологија и производња здравствено безбедне хране у Браничевском округу, Зборник ВТШ Пожаревац,. 1219-127

  1.  

Ђулаковић В.: Упоређивањедобијених стварних и симулираних приноса кукуруза у Великом Градишту. Зборник ВТШ Пожаревац, 2/2005. 139-150

  1.  

Ђулаковић В. Ђ.Гламочлија, Г.Ђулаковић (2006): - Осетљивост математичког модела на неке параметре вегетационе средине

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Специјализација за наводњавање у Барију,Италија, 1990-1991

Директор Више техничке школе Пожаревац