Конкурс за упис СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА 2018.

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

 

У прву годину специјалистичких струковних студија за школску 2018/2019 год. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, уписаће на акредитоване студијске програме, следећи број студената:

 

Студијски програм Број студената
   
1. Електротехника и рачунарство 16
2. Заштита биља 16
3. Машинство 16
4. Заштита животне средине 16
5. Прехрамбена технологија и нутриционизам 16

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су завршили високо образовање на основним струковним или академским студијама првог степена исте или друге Високошколске установе одговарајућих струка и остварених најмање 180 ЕСПБ бодова током школовања.

 

Пријављивање кандидата је од 17.09.2018.г. до 31.10.2018.г. Информације о термину уписа биће накнадно објављене.

 

Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе : пријаву (добија се у школи) , кратку биографију, оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеним претходним студијама, додатак дипломе или уверење о положеним испитима , извод из матичне књиге рођених.

 

Приликом уписа кандидати прилажу и доказ о уплати школарине, две фотографије 3,5x4,5цм, два ШВ обрасца(добијају се у школи)

 

Све ближе информације могу се добити на телефоне 012-531-667 и 531-668 као и на сајту Школе

www.vts-pozarevac.edu.rs

директор

др Владан Ђулаковић

 

 Комплетан текст конкурса можете преузети овде.