Заштита биља - Распоред предавања на специјалистичким студијама 2017/18

 

Назив предмета НОВ. 2017
Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 24.11.2017. 12:30
2 Законска регулатива у заштити биља 24.11.2017. 13:30
3 Специјална ентомологија 22.11.2017. 13:00
4 Третман отпада и рециклажа 22.11.2017. 12:00